bơm áp lực tự động

  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mua ít nhất: 5 sản phẩm
  • Ngày đăng: 25/05/2021
  • Khu vực: Toàn quốc

Giá: "Liên hệ"

Chú ý: Chợ Cơ Khí không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Sản phẩm được bán bởi:

CTY TNHH TM DV HY PHAT

Thủy lực - Thiết bị - Toàn quốc

8 sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 

 


 


ĐT:   DĐ:0948377709 

 


BAÛNG BAÙO GIAÙ BÔM NÖÔÙC HIEÄU LEPONO

 


 


S
T
T

TEÂN HAØNG

Phi

NGUOÀN

COÂNG SUAÁT

COÄT AÙP

LÖU LÖÔÏNG

GIAÙ BAÙN


MODEL

Hoïng (OÂ)

PHASE

HP

KW

H(m)

Lít/ phuùt

 

25

2XCM 160/160

42-34

220 & 380

2

1.5

66

110

 

26

2XCM 25/160B

49-34

220 & 380

2

1.5

58

160

 

27

2XCM 25/160A

49-34

220  & 380

3

2.2

68

180

 

28

4XCM 100S

34-34

220

1

0.75

45

100

 

29

5XCM 100S

34-34

220

1,25

0,9

55

100

 

BÔM ÑAÀU JET CAÙNH ÑOÀNG

 

30

XJWM - 1C-E

34-34

220

0.5

0.37

35

60

 

31

XJWM - 10M

34-34

220

1

0.75

46

90

 

32

XJWM - 3CL

42-34

220

1.5

1.1

60

140

 

33

XJWM - 3BL

42-34

220

2

1.5

51

180

 

BÔM LÖU LÖÔÏNG CAÙNH ÑOÀNG

 

34

XHM - 5C

60-60

220

0.8

0.6

12.5

400

 

35

XHM - 5B

60-60

220

1

0.75

13.7

500

 

36

XGM - 1A

49-49

220

1

0.75

20

275

 

37

XHM - 5BM

60-60

220 & 380

1.5

1.1

20.2

500

 

38

XHM - 5AM

60-60

220 & 380

2

1.5

22.5

500

 

39

XHM - 6B

90-90

220 & 380

2

1.5

14.7

1,100

 

40

XHM - 6BR

114-114

220 & 380

2

1.5

14.7

1,100

 

41

XHM - 6A

90-90

220 & 380

3

2.2

18.5

1,300

 

42

XHM - 6AR

114-114

220 & 380

3

2.2

18.5

1,200

 

43

XHM -7BR

114-114

220 & 380

4

3

22

1,300

 

44

XHM -7AR

114-114

380

5.5

4

19

2,200

 

BƠM H BƠI


45

XKP 1100

60-60

220

1.5

1.1

16

366

 

46

XKP 1600

60-60

220

2

1.5

11

450

 

BÔM COÂNG NGHIEÄP CAÙNH ÑOÀNG


47

XSTM 32/160C

60-42

220 & 380

2

1.5

25

350

 

48

XSTM 32/160B

60-42

220 & 380

3

2.2

31

400

 

49

XSTM 32/160A

60-42

220 & 380

4

3

38

450

 

Tp. HCM, Ngaøy   01    thaùng 03 naêm 2012


 

 

Moïi chi tieát  vui loøng lieân heä:

 ĐT: 0948377709 Mr.Vuong
Sản phẩm doanh nghiệp: CTY TNHH TM DV HY PHAT

Cùng nhà cung cấp Xem tất cả

Sản phẩm tương tự Xem tất cả